Jane Dodds
EN

Rydw i eisiau lleihau anghyfuawnder a helpu pobl cael y cyfle gorau ar gyfer bywyd da.

Rwy'n sefyll fel eich AS nesaf oherwydd credaf ein bod ni'n haeddu gwell gan ein gwleidyddion a Llywodraeth San Steffan. Byddaf yn llais cryf ar gyfer pawb sydd wedi'u siomi gan y rheiny mewn grym.

Rwy'n byw yma yn Mhowys, tu fas i'r Trallwng, ac yn gwybod pa mor bwysig yw hi fod ganddynt AS sy'n deall ein ffordd unigryw ni o fyw.

Mae'n bryd i ni gael llais cryf yn San Steffan fydd yn sefyll cornel ein cymunedau lleol.

Jane Dodds

Jane Dodds

Fy Nghynllun Positif ar gyfer Brycheiniog a Sir Faesyfed:

1 Cefnogi ein GIG a gwella goal cymdeithasol

Mae gan Jane Dodds gofnod hir o frwydro dros wella gofal iechyd ar draws Powys.

Mae Jane a Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi ymgyrchu i wella amseroedd ymateb ambiwlansau yn y sir. Dadleuant yn erbyn cynlluniau gwael yn 2014 i Gyngor Sir Powys breifateiddio gofal cymdeithasol ac mae dal angen mwy o arian arno.

Kirsty Williams, Jane Dodds a Roger Williams

Fel ein AS, bydd Jane yn brwydro i ddod â'r system iechyd dwy haen - lle mae cleifion Cymreig yn ysbytai Lloegr yn cael bargen waeth na chleifion Seisnig - i ddiwedd.

Mae hi eisiau dod â chanolfan gofal brys newydd i'r etholaeth yn ogystal â gweithio i wella darpariaeth deintyddion, gan gynnwys deintyddion symudol i wasanaethu ein cymunedau gwledig, a meddygon teulu ar draws yr etholaeth.

2 Gwrthwynebu toriadau'r Ceidwadwyr

Am rhy hir mae'r Ceidwadwyr wedi methu sicrhau cymdeithas decach a fwy cydradd.

Roedd ein cyn-AS Geidwadol yn gefnogwr cryf o lywodraeth esgeulus ac anghymwys Theresa May - gan bleidleisio gyda hi ar 98% o achosion - sydd wedi achosi i'r llymder hyn daro cymaint o bobl.

Mae newidiadau i'r system fudd-daliadau wedi gorfodi gormod o bobl leol i ddefnyddio banciau bwyd.

Fel ein AS, nid dim ond brwydro yn erbyn toriadau i'r Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth a Chredyd Cynhwysol byddai Jane.

Byddai hi hefyd yn brwydro dros arian ychwanegol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus Cymru. Mae Jane yn deall yr angen i dalu am strydoedd mwy diogel, ac ysgolion ac ysbytai gwell.

3 Amddiffyn gwasanaethau gwledig pwysig

Mae Jane yn byw ym Mhowys, yn agos i'r Trallwng. Gan ein bod yn byw yng nghefn gwlad, mae hi'n deall pa mor bwysig yw gwasanaethau lleol syml i fywyd pob dydd.

Dros y blynyddoedd, mae Jane a thîm Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi brwydro dros amddiffyn y gwasanaethau rydym ni'n dibynnu arno.

Gweithiodd y Dem Rhydd ar Gyngor Powys gydag ymgyrchwyr i stopio 10 llyfrgell ym Mhowys rhag cau. Mae Jane a'r tîm wedi arwain y frwydr dros gadw peiriannau arian a banciau yn ein trefi.

Jane at a cashpoint
Jane talking to a young chef

Er mwyn helpu busnesau lleol a chymunedau i oroesi, mae Jane yn gwybod bod angen gwella isadeiledd ar draws canolbarth Cymru. Dyna pam lansiodd hi ei hymgyrch dros wella gwasanaethau band-eang a ffôn symudol ar draws ein cymunedau, gan alluogi i fwy o fusnesau symud i'r ardal.

Fel ein AS nesaf, bydd Jane yn brwydro dros wella trafnidiaeth gyhoeddus ar draws Powys.

Jane talking to a young chef

4 Amddiffyn gwasanaethau gwledig pwysig

Mae Jane yn credu bod gwleidyddiaeth, yn enwedig yn San Steffan, wedi torri.

Mae'n glir bod nifer o wleidyddion wedi stopio gwrando ac yn methu rhoi anghenion trigolion yn gyntaf. Mae'r Ceidwadwyr yn gwneud llanast ar Brexit ac mae'r Ceidwadwyr a Llafur wedi arwain eu pleidiau i'r eithafoedd, yn anwybyddu'r nifer fawr o broblemau a wynebwyd gan bobl leol.

Wrth ymweld â chymunedau ledled Powys mae hi'n gwybod bod pobl yn gwybod yr hyn sydd angen i drwsio'r problemau sydd ganddynt, ond nid yw'r rhwydweithiau cefnogi, strwythurau na'r arian ar gael i sicrhau'r atebion cywir.

Bydd Jane yn AS sy'n gwrando - un sydd yno ar gyfer ein cymunedau drwy gydol y flwyddyn, nid dim ond adeg etholiad. Fel ein AS bydd hi'n cynnal arolwg pob blwyddyn i sicrhau ei bod hi'n gweithio ar yr hyn sydd fwyaf pwysig i chi, ac yn adrodd yn ôl o leiaf 6 gwaith y flwyddyn er mwyn i chi wybod yr hyn mae hi'n gwneud ar eich rhan chi.

5 Amddiffyn ffermwyr a busnesau lleol

Mae Jane yn falch o ysbryd diwyd pobl ar draws Brycheiniog a Sir Faesyfed.

O'r ffermwyr mynydd i'r siopwyr annibynnol, a'r adwerthwyr ar-lein bychain - mae pob un o'r busnesau hyn yn cynnal ein cymunedau.

Fel trigolyn Powys ac wyres ffermwr Cymreig, mae Jane yn deall yr heriau a wynebir gan y rheiny sy'n byw yn ein cymunedau gwledig prydferth.

Mae oriau hir a safonau gweithio anodd yn golygu bod nifer o ffermwyr Cymru yn cael hi'n anodd goroesi. Ac mae'r Ceidwadwyr yn San Steffan yn gwneud hynny'n anoddach.

Jane reading to children

Fel ein AS bydd Jane yn brwydro yn erbyn cynlluniau'r Ceidwadwyr ar gyfer treth ychwanegol gwerth 40% ar ffermio. Bydd Jane hefyd yn gweithio gyda'n cymunedau ffermio er mwyn bod ganddynt y gefnogaeth sydd angen i amrywio.

Bydd Jane hefyd yn ddadleuwr cryf dros wella a datblygu diwydiannau newydd. Mae hi eisiau cefnogi datblygaeth eco-dwristiaeth, y sector egni gwyrdd a diwydiannau technoleg uchel eraill. Bydd Jane yn arwain ymgyrch i ailgyflwyno ad-daliadau ar gyfer egni gwyrdd a phleidio achos y lag?n morol yn Abertawe - byddai hynny'n helpu cynyddu swyddi ar draws Cymru.

Cefnogi Jane

Dywedwch y byddwch yn pleidleisio dros Jane fel ein AS nesaf